คณะกรรมการผู้บริหารบริษัท Kollab Corporation ประชุมร่วมกับเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศไทย-เกาหลีใต้


คุณ Lee Yeongjun เเละคุณ Eve Patcharathida คณะกรรมการผู้บริหารบริษัท Kollab Corporation เข้าร่วมประชุมกับคุณ Kim Sonmin เจ้าของธุรกิจหลายแห่งระหว่างประเทศไทย-เกาหลีใต้ เเละคุณ Park Chanyeong เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ณ ประเทศเกาหลีใต้ พูดคุยถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจรวมกัน กำหนดวิสัยทัศน์ เเละการออกแบบ Product เพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกสมัยใหม่ มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแและความต้องการของผู้บริโภค โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เช่น วัย เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย ลักษณะความชอบ ความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว

7 views0 comments